Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden faceinstitution.nl

Face Institution
Vijzelstraat 10
1601 NK Enkhuizen
Inschrijfnummer K.v.K.:77253574

Artikel 1a. Definities

 1. In deze leveringsvoorwaarden van faceinstitution.nl wordt verstaan onder:
 2. Webwinkelier: de webwinkelier zoals genoemd onder artikel 1b.
 3. Consument: iedere persoon die gebruik maakt of wil maken van de producten en/of diensten van de webshop.
 4. Schriftelijk: communicatie via een brief(kaart), fax, email of via de website.
 5. Dagen: Alle dagaanduidingen in deze voorwaarden zijn kalenderdagen.
 6. Op afstand: Alle overeenkomsten welke zonder fysieke aanwezigheid van een verkoper/medewerker worden gesloten,
  met name via een webshop, maar ook via telefoon, email en schriftelijk.

Artikel 1b. Bedrijfsgegevens

Face Institution
Vijzelstraat 10
1601 NK
Enkhuizen
+31623784570
faceinstitution.nl
info@faceinstitution.nl
KvK nr.: 08071071
BTW nr.: 77253574
IBAN: 230866839B02

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de webwinkelier en de consument.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn inzichtelijk vooraf aan de overeenkomst, die op afstand wordt gesloten door consument en webwinkelier.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek schriftelijk kosteloos te verkrijgen en digitaal via internet of email.

Artikel 3. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes

 1. Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
 2. De webwinkelier bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.
 3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze algemene voorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 4. Levering

 1. Levering geschied online middels toegang tot de video's van het betreffend programma.

Artikel 5. Bedenktermijn

 1. De consument verklaart met het afnemen van een online video dat hij/zij afstand doet van zijn of haar recht op herroeping in bedenktijd. Het betreft een digitaal product dat niet geretourneerd kan worden.

Artikel 6. Conformiteit

 1. Webwinkelier staat ervoor in dat het geleverde product de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Artikel 7. Niet-nakoming

 1. Als webwinkelier of consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als webwinkelier of consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Webwinkelier stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Gebruik maken van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen van webwinkelier door de consument geschiedt echter op eigen risico.
 2. Webwinkelier staat niet in voor de uitvoering van oefeningen. De oefeningen worden voor eigen risico genomen.

Artikel 9. Wijziging persoonlijke gegevens

 1. Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan de afdeling Service & Advies van webwinkelier/webshop.

Artikel 10. Retourneren

 1. Het afnemen van een programma is niet retourneerbaar, zie artikel 5.
 2. De levering is een toegang tot video's behorende bij een programma en geen fysiek product.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 1b. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.
 2. Mocht consument het oneens zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan consument de klacht binnen een termijn van 7 dagen na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de webwinkelier.
 3. De webwinkelier meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.

Artikel 12. Privacy

 1. De wijze waarop webwinkelier omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring.
 2. De privacyverklaring is via de website facinstitution.nl in te zien.

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Het is niet toegestaan de inhoud van de website, of enige andere onder het auteursrecht vallende, door webwinkelier verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 15. Wijzigingen

 1. Webwinkelier behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen webwinkelier en consument worden vastgelegd.

Artikel 16. Uw consumentgegevens

 1. Wij willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

Artikel 17. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen webwinkelier en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze webwinkelier te leveren of geleverde producten, kunnen uitsluitend na uitgebreid overleg tussen consument en webwinkelier voorgelegd worden aan een geschillencommissie waartoe beide partijen zich akkoord toe verklaren.
Direct aanmelden

 

Allereerst zijn de resultaten van de Face Institution oefeningen veel natuurlijker en dus mooier. Gezichtslijnen worden gecorrigeerd in plaats van dat onderhuids opgevuld wordt met niet-lichaamseigen stoffen. De oefeningen kun je blijven doen waardoor je altijd een betere en jongere look hebt!

De kosten zijn afhankelijk van het programma en de duur van het programma. De kosten vindt je overzichtelijk op de website faceinstitution.nl. Klik hier voor alle programma's.

Wanneer de oefeningen met de juiste frequentie consistent worden gedaan treedt er altijd verbetering op in het gezicht. Je bent dus nooit te oud voor Face Institution.

Op faceinstitution.nl kunt u heel eenvoudig foto's uploaden in uw account en voorzien van commentaar en een datum. Zo kunt u zelf een dagboek bijhouden met bijvoorbeeld foto's gemaakt met uw smartphone.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Face Institution